Návrh rozpočtu MŠ 2018.pdf (35699)

Návrh střednědobý výhled MŠ 2019_2020.pdf (43532)
    

 

               Zájmové kroužky

 

Chceme umožnit dětem rozvíjení jejich vloh a schopností v různých zájmových aktivitách, nabídnout možnost výběru. Zájmová činnost v kroužcích je přirozenou součástí výchovně vzdělávací činnosti naší školy.

 

1.    Kroužek malých přírodovědců (kroužek určen pro předškoláky)

Vedoucí kroužku: p. uč. Jana Břicháčková

Náplň:

- výpravy do přírody s lupou a dalekohledem

- pravidelné setkávání s myslivcem

- naučné vycházky přírodou, chování v lese a v přírodě

- podzimní sběr kaštanů a žaludů pro zakrmování zvěře v zimních měsících

- Oslava Dne ZEMĚ

- péče v zimě o ptactvo

- zakrmování v zimě ke krmelci, pozorování stop zvěře na sněhu

- pozorování rostlin a živočichů po celý rok

- turistika, poznávání okolní přírody

-  zapojení do akce „Čištění lesa“ – následné třídění nasbíraného odpadu, zapojení školy do projektu ZELENÁ ŠKOLA

- využívání her v přírodní lesní vesničce

- spolupráce s místním mysliveckým sdružením

 

 

2.    Hudebně-pohybový kroužek (kroužek určen pro děti tř.Motýlků i Sluníček)

     Vedoucí kroužku: p. uč. M.Váňová, M. Naarová  

Náplň:

     -  rozvoj hudebního sluchu a cítění

-         koordinace pohybů s hudbou, naučit se cítit rytmus hudby

-         využití cvičení se stuhami, šátky, třásněmi (zakoupenými MŠ)

-         využití cvičení v místní sportovní hale

-         nácvik hudebně pohybových aktivit jako prezentace MŠ na veřejnosti (vystoupení na Setkání 3 generací, akce města aj.)

-         cvičení dle vzoru podle předcvičujícího s hudbou

 

3.    Seznámení s angličtinou

    Vedoucí kroužku: p. uč. Martina Váňová (kroužek určen pro předškoláky)

Náplň:

-         seznámení s anglickým jazykem nenásilně pomocí říkanek, popěvků, obrázků, vše hravou formou dle učitelkou  zpracovaného ročního plánu přizpůsobeného třídnímu vzdělávacímu programu třídy Motýlků

 

 

4.    Cvičení v místní sportovní hale (cvičení s třídními učitelkami, kroužek určen pravidelně pro třídu Sluníček s možností využití i ostatních tříd)

 Náplň                          

-         pravidelné návštěvy sportovní haly, seznámení s prostředím, využití sportovního náčiní a nářadí

-         společný nácvik různých míčových i jiných her

-         cvičení s hudbou podle předcvičujícího

-         nácvik nástupu na cvičení

-         využití překážkových drah proudovou metodou v celém prostoru sportovní haly

-          nácvik a dodržování pravidel sportoviště a pravidel chování při kolektivních hrách